SlajderINNEpodstrony

DLA KOGO METODA JEST PRZEZNACZONA

  Trening uwagi słuchowej jest przeznaczony dla : 

 • Dzieci z problemami szkolnymi: zaburzeniami pamięci, uwagi, koncentracji, dysleksją, dysortografią, trudnościami w czytaniu, nauce języków obcych.
 • Dzieci 5-6 letnich niedojrzałych emocjonalnie i społecznie do rozpoczęcia nauki szkolnej.
 • Dzieci i młodzieży autystycznej, z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, wcześniaków.
 • Dzieci i młodzieży z zaburzoną koordynacją i integracją sensomotoryczną (zaburzeniami integracji sensorycznej).
 • Osób chcących doskonalić swój potencjał.
 • Osób z opóźnionym lub nieprawidłowym rozwojem mowy (również dorosłych).
 • Dzieci, młodzieży i dorosłych z problemami emocjonalnymi, żyjących w stresie, mających trudności w kontaktach społecznych.
 • Dorosłych z zaburzeniami głosu spowodowanymi jego niewłaściwym używaniem (nauczyciele, śpiewacy, lektorzy, aktorzy)
 • Osób uczących się języków, jako przygotowanie ucha do nauki języków obcych.

NA CZYM POLEGA TRENING UWAGI SŁUCHOWEJ?

Trening prowadzony metod Tomatisa polega na słuchaniu odpowiednio przetworzonych dźwięków, w ściśle określonym czasie, przy ustaleniu odpowiednich parametrów słuchania. Wykorzystywane w terapii specjalistyczne urządzenie zwane „elektronicznym uchem”, jako idealny model ucha ludzkiego, umożliwia stworzenie odpowiednich warunków terapeutycznych. Mięśnie ucha środkowego przez dwie godziny dziennie są zmuszane do ciągłej pracy, co w warunkach naturalnych nie jest możliwe. Prowadzi to do zwiększenia zdolności i precyzyjności analizy dźwięku. Umożliwia również poprawę zdolności radzenia sobie z natłokiem bodźców słuchowych, na które jesteśmy narażeni każdego dnia. Zmniejsza się lub eliminuje nadwrażliwość słuchowa.

Muzyka dobrana przez Prof Tomatisa umożliwia realizację terapii, podczas której kora mózgowa jest stymulowana przez odpowiednio dobrane dźwięki o określonej i zróżnicowanej częstotliwości. W metodzie wykorzystuje się między innymi dźwięki mające dużo wysokich częstotliwości, które są szczególnie korzystne dla ludzkiego organizmu. Takie kryterium spełnia przede wszystkim muzyka Mozarta, jak również chorały gregoriańskie, walce oraz filtrowany głos matki.

 EFEKT TOMATISA :

 • powoduje gimnastykę ucha,
 • wzbudza pragnienie komunikacji,
 • ogranicza lęki i stres.

PROCES DIAGNOZY

Trening uwagi słuchowej poprzedzony jest szczegółową diagnozą określającą rodzaj i zakres problemów dziecka. Składa się na nią:

 1. Wywiad z rodzicami.
 2. Analiza dostarczonej dokumentacji pedagogicznej, psychologicznej i medycznej.
 3. Badanie dziecka w zakresie uwagi i lateralizacji słuchowej przy użyciu audiometru. Podczas badania terapeuta dokonuje pomiaru odpowiedzi dziecka na poszczególne częstotliwości, a także zdolności do rozróżniania dźwięków oraz dominację ucha.
 4. Ustalenia rodzaju i zakresu indywidualnego programu terapii dla każdego dziecka.

PROCES TERAPII

Długość trwania programu terapeutycznego różni się w zależności od nasilenia deficytów dziecka oraz jego reakcji na stosowaną stymulację. Minimalny czas trwania treningu słuchowego obejmuje dwa etapy. Pierwszy etap składa się z 22,5 godzin słuchania (15 dni, po 1,5 godziny dziennie). Drugi etap rozpoczyna się po 4-6 tygodniowej przerwie i trwa 15 godzin (10 dni terapii). Oprócz biernego słuchania obejmuje on także aktywną pracę z mikrofonem, w której uczestniczą również dzieci niemówiące. Jego celem jest zwiększenie świadomości samokontroli dźwięków, polepszenie płynności mowy lub jej zapoczątkowanie.

Podczas drugiego etapu może być wykorzystywany elektronicznie przefiltrowany głos matki. Przypomina on wówczas głos, który słyszało dziecko w okresie życia płodowego. Daje mu to możliwość ponownego przeżycia poszczególnych faz rozwoju prowadzących do mówienia, zwłaszcza wówczas, gdy pierwsze etapy komunikowania się uległy zaburzeniu. Wpływa także korzystnie na sferę emocjonalną dziecka („zamknięcie w sobie” lub nadpobudliwość).

W zależności od postępów dziecka możliwe jest przedłużenie terapii o kolejne, 10-15 dniowe etapy. Przebieg procesu terapeutycznego jest na bieżąco monitorowany. Testy uwagi i lateralizacji słuchowej powtarzane są po zakończeniu każdego etapu terapii. 

EFEKTY TERAPII

Poprawa w zakresie umiejętności szkolnych: czytania, pisania, zmniejszenie liczby popełnianych błędów ortograficznych, lepsze zapamiętywanie.

 1. Poprawa koncentracji i uwagi.
 2. Wzbudzenie motywacji do komunikowania się.
 3. Poprawa w zakresie sprawności posługiwania się mową.
 4. Poprawa rozumienia języka.
 5. Zmniejszenie nadwrażliwości na dźwięki oraz inne bodźce sensoryczne.
 6. Zwiększenie zdolności do koncentrowania uwagi.
 7. Polepszenie koordynacji ruchowej i równowagi, co wzmacnia efekty rehabilitacji ruchowej i metody Integracji Sensorycznej.
 8. Skuteczniejsze radzenie sobie z emocjami i stresem.
 9. Lepsze wykorzystywanie posiadanych możliwości.

Należy pamiętać, iż system nerwowy potrzebuje czasu na zintegrowanie i „przetworzanie” tego czego „nauczył się” podczas treningu słuchowego. Dlatego też efekty terapii nie muszą pojawić się natychmiast po jej zakończeniu. Niekiedy potrzeba dłuższego czasu, aby zauważalne były wyraźne zmiany w funkcjonowaniu dziecka. Natomiast raz osiągnięte rezultaty są trwałe. 

SPRZĘT WYKORZYSTYWANY PODCZAS TERAPII

Wykorzystywany w terapii materiał dźwiękowy zapisany jest w wysokiej jakości cyfrowej. Następnie zostaje przetworzony za pomocą „elektronicznego ucha” w sposób analogowy. Elektroniczne ucho filtruje dźwięki, jak też włącza je i wyłącza.

Podczas terapii wykorzystuje się specjalne słuchawki, które poza tradycyjnymi głośnikami na uszach, wyposażone są w wibrator kostny umieszczony na szczycie głowy. Wysłuchiwane dźwięki przenoszone są zatem zarówno drogą powietrzna, jak i kostną. Jest to szczególnie istotne w przypadku małych dzieci lub dzieci z zaburzonym rozwojem, które szybciej i lepiej odbierają bodźce słuchowe drogą kostną, czyli poprzez całe ciało.