SlajderINNEpodstrony

Program edukacyjno-terapeutyczny przedszkola przeznaczony jest dla dzieci w normie rozwojowej jak również dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nieadekwatnym rozwojem psychoruchowym, z opóźnionym rozwojem mowy a także częstymi obecnie zaburzeniami integracji sensorycznej, w wieku od 2,5 do 9 lat, które wymagają zróżnicowanych oddziaływań. Poza zajęciami indywidualnymi dzieci uczestniczą w zajęciach z komunikacji i umiejętności społecznych, budowania relacji rówieśniczych w grupie i rozwoju umiejętności przedszkolnych oraz w treningu zabawy i samodzielności.

Program obejmuje:

  • wywiad wstępny z rodzicami
  • opracowanie IPET dziecka
  • wsparcie i opiekę nauczyciela
  • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb dziecka, w tym:

- terapia neurologopedyczna lub logopedyczna,
- integracja sensoryczna z terapią ręki i terapia funkcji widzenia - EYE TRACKER,
- terapia pedagogiczna - wspomaganie rozwoju, kształtowanie gotowości szkolnej, trening umiejętności społecznych,
- treningi koncentracji i uwagi słuchowej metodą Tomatisa,
- zajęcia z psychologiem, trening EEG Biofeedback lub nHEG i metoda Warnke'go,
- dogoterapię  lub hipoterapię,
- fizjoterapia lub zajęcia korekcyjne w zakresie postawy i rehabilitacji ruchowej,
- zajęcia z realizacji podstawy programowej, 
- zajęcia z budowania relacji rówieśniczych i rozwoju umiejętności przedszkolnych (trening komunikacji i umiejętności społecznych, zajęcia ogólnorozwojowe, taniec, arteterapia, program świadomości ciała metodą Knillów, techniki parateatralne, bajkoterapię, zabawy rozwijające ekspresję słowną, plastyczną oraz edukację multimedialną !
- praca nad samodzielnością i samoobsługą,
- kierowana i swobodna zabawa z rówieśnikami

  • badanie poziomu funkcjonowania i postępów dziecka narzędziami pedagogicznymi, psychologicznymi i logopedycznymi
  • regularne szkolenie i monitorowanie pracy całego zespołu współpracującego z dzieckiem przez dyrektora placówki
  • konsultacje dla rodziców i osób współpracujących z dzieckiem

Ważnym aspektem edukacji i terapii dziecka jest współpraca z jego rodziną.

Każdego dnia rodzice mogą spotkać się i porozmawiać z nauczycielem prowadzącym oraz współpracującymi z dzieckiem podczas zajęć indywidualnych i grupowych. Dowiedzieć się jak dziecko funkcjonowało podczas zajęć, a także na bieżąco wymieniać się obserwacjami i uwagami dotyczącymi dziecka.

Podczas spotkań konsultacyjnych nauczyciel prowadzący i rodzice dziecka wspólnie ustalają kolejne etapy i cele terapii oraz omawiają indywidualny program terapeutyczny na najbliższy czas.